Beschikbare tests in RSP

Speciaal
1 Onbekende testen Onbekende testen Gebruikt als een test niet bekend is
Routine-onderzoek
2 CGAS Children's Global Assessment Scale Algemeen functioneren
3 HoNOS Health of the Nation Outcome Scale Meet de ernst van de problemen op individueel niveau en groepsniveau
4 KidScreen KidScreen-52 Bepalen algemene gezondheids-gerelateerde kwaliteit van leven voor kinderen en adolescenten
5 OQ-45.2 Outcome Questionnaire Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
6 PUL Positieve Uitkomsten Lijst Autonomie en sociaal optimisme
7 Benchmark ADHD en JoVo Benchmark ADHD en JoVo Benchmark onderzoek binnen zorgprogramma ADHD en Jong Volwassenen
8 Research Rintveld Research Rintveld Algemene patiëntengegevens eetstoornissen
9 Research Researchgegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
10 SPSS SPSS gegevens Onderzoeksgegevens t.b.v. statistische bewerking
11 WHOQoL Who Quality of Life Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
12 Y-OQ-30 Youth Outcome Questionnaire-30 Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
Ontwikkelingsonderzoek
13 AASP-Ouder Adolescent/Adult Sensory Profile - Ouder Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
14 AASP-Zelf Adolescent/Adult Sensory Profile - Zelfbeoordeling Meet eigenschappen op het gebied van sensorische prikkels
15 NLD-schalen De Nederlandse Non-verbale Leerstoornis schalen Spoort de kenmerken van (vroege ontwikkeling van) non-verbale leerstoornis (NLD) op
16 SCVT Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test Vaststellen sociaal-cognitieve vaardigheiden op leeftijdsgerelateerd ontwikkelingsniveau
17 VFO Vragenlijst Fundamentele Onthechting Bepalen kernsymptomen fundamentele onthechting: sociaal, emotioneel en sociaal-emotioneel
18 ADOS Autisme Diagnostisch Observatie Schema Onderzoek naar diagnose autisme of autisme spectrum stoornis en ontwikkelingsproblemen.
19 AQ Autisme-Spectrum-Quotient Meet in hoeverre onderzochte bij zichzelf autistiforme symptomen herkent.
20 EQ Empathizing Quotiënt Specifieke aspecten van sociale cognities: identificeren van emoties en gedachten van anderen
21 LOT Lees de Ogen Test Herkennen van Emoties
22 PDD-SQ Pervasive Developmental Disorder-Spectrum Quotiënt Screening op Pervasieve Ontwikkelingsstoornis
23 SCQ Vragenlijst Sociale Communicatie Geeft een indicatie voor mogelijke ASS: Autisme Spectrum Stoornis
24 SRS Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
25 SRS(-A) Screeninglijst voor autismespectrumstoornissen Meet dimensies van interpersoonlijk gedrag kenmerkend voor autismespectrumstoornissen
26 ToM test-R Theorie of Mind test Revised Maakt een sterte/zwakte analyse van ToM (theorie of Mind) vaardigheden
27 VISK Vragenlijst Inventarisatie Sociaal gedrag Kinderen Omschrijven probleemgedrag van kinderen met pervasieve ontwikkelstoornissen
28 ADHD Protocol ADHD Eerste screening op levenslange ADHD en/of diagnose door behandelaar
29 AVL ADHD VragenLijst Geeft aan of jeugdigen de gedragssymptomen van ADHD vertonen
30 ADVZ Aangepaste Dementie Vragenlijst Zoekt dementie/ ouderdomsverschijnselen bij diep/ ernstig verstandelijke beperkten
31 AVZ-R Autisme- en Verwante Stoornissenschaal Indicatie of er mogelijk sprake is van Pervasive Developmental Disorder
32 DSDS Dementieschaal voor verstandelijke gehandicapten Hulpmiddel diagnostiek dementie volwassen mensen met verstandelijke handicap
33 DVZ Dementie Vragenlijst voor Zwakzinnigen Screening vroege opsporing van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
34 ESSEON Experiment Schaal Sociaal-Emotionele Ontw. Niveau Bepaalt het niveau van de sociaal-emotionele ontwikkeling
35 OOB Observatielijst Ouder-wordende Bewoners Meet verandering door veroudering/ behoefte verpleging, verzorging, begeleiding
36 SGZ Storend GedragsSchaal Meet het vóórkomen van storend gedrag naar aard, frequentie en ernst
37 SOPD Schaal OntwikkelingsPsychiatrische Diagnostiek Opsporing psychiatrische problematiek bij mensen met verstandelijke beperking
38 SRZ-Plus Sociale RedzaamheidsSchaal Plus Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
39 SRZ(-i) Sociale RedzaamheidsSchalen Bepaalt het niveau van sociale redzaamheid bij een verstandelijke beperking
40 TVZ Temperamentsschaal Voor Zwakzinnigen Vaststellen van een aantal persoonskenmerken bij verstandelijke beperking
41 Vineland-Z Vineland Adaptive Behavior Scales Geeft een beeld van de sociale redzaamheid van kinderen met verstandelijke beperking
Klachten
42 BSI Brief Symptom Inventory Klachtenlijst van ervaren pathologie op acht dimensies en psychoticisme
43 CBCL / 1½-5 Child Behavior Checklist 1½-5 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
44 CBCL / 4-18 Child Behavior Checklist Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
45 CBCL / 6-18 Child Behavior Checklist 6-18 Gedrags en emotionele problemen voor kinderen
46 CMAI-D Cohen-Mansfield Agitation Inventory (Duch) Bepalen van de frequentie van geagiteerde gedragingen bij ouderen
47 DKB-35 Dresdner Fragen Bogen Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
48 GIP-28 Gedragsobservatieschaal Intramurale Psychogeriatrie Identificeren gedragsproblemen t.g.v. cognitieve stoornissen en stemmingsproblemen
49 HADS-NL Hospital Anxiety and Depression Scales Meet of er een indicatie is voor een toestandsbeeld van angst of depressie
50 NPI-Q Neuropsychiatrische Vragenlijst Beoordeling van gedragsveranderingen bij patiënten met dementie
51 NVOS Nijmeegse vragenlijst opvoedingssituatie Bepalen gezinsbelasting, attributies m.b.t. de opvoedingssituatie en hulpverwachting
52 SCL-90 Symptom Checklist - 90 Klachtenlijst: schatting van ervaren pathologie op 8 dimensies en psychoneuroticism.
53 SEV Sociaal-Emotionele Vragenlijst Gedragsbeoordeling voor problemen in sociaal-emotionele ontwikkeling
54 VvGK Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
55 VvGK 6-16 Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen Brengt de aan- of afwezigheid van symptomen van gedragsstoornissen in kaart
56 BDI-II-NL Beck Depression Inventory - II - NL Mate van Depressief Syndroom vlgs. DSM-IV
57 CDI Children's Depression Inventory Depressieve stemming bij kinderen en jongeren
58 CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
59 GDS-15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
60 GDS-8/15/30 Geriatric Depression Scale Bepaalt indicatie voor depressie bij ouderen
61 MADRS Montgomery Åsberg Depression Rating Scale Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
62 MDQ-NL Mood Disorder Questionnaire Stemmingsstoornis/bi-polaire stoornis volgens DSM-IV
63 MMSE-B Mini Mental State Examination-B / Depression Depressief syndroom bij ouderen
64 PgD Depressielijst Protocol Geriatrische Depressielijst Screenen van demente verpleeghuiscliënten op depressie
65 Zung-12 / SDS-12 Zung Depressielijst voor Ouderen Depressief Syndroom bij Ouderen
66 Zung-20 / SDS-20 Zung Depressie Vragenlijst Depressief Syndroom
67 BAI Beck Anxiety Inventory Meet de mate van angst bij volwassenen en adolescenten
68 FSS Fear Survey Schedule Sociale Angst, Straatvrees, Hypochondrie, Angst voor agressie en beestjes.
69 POL Paniek Opinie Lijst Cognitieve aspecten van paniekstoornis: Anticipatie, Consequenties en Coping
70 RSE Rosenberg Self Esteem Scale Bepaalt sociale phobia
71 SAS-K Sociale Angst Schaal voor Kinderen sociale angst
72 SAS Sociale Angst Schaal sociale angst
73 Scared Angst & bangzijn bij kinderen en adolescenten Meet belangrijkste angststoornissen volgens de DSM bij kinderen en adolescenten
74 VAK Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
75 VAK 4-12 Vragenlijst voor Angst bij Kinderen Mate waarin een kind angst ervaart voor situaties en objecten
76 ZBV-K Zelf-Beoordelings Vragenlijst voor Kinderen Toestandsangst nu (state) en angstdispositie algemeen (trait)
77 ZBV Zelf-Beoordelings Vragenlijst Toestandsangst nu (state) en Angstdispositie algemeen (trait)
78 DNV Dwang-Neurose Vragenlijst Symptoomcomplexen binnen dwangneurose
79 IDB Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden Dwangklachten
80 Y-BOCS Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Intensiteit van dwanggedachten en dwanghandelingen
81 EDE-Q Eating Disorder Examination-Questionnaire `Globale ernst van de eetstoornis en de kemerken frequentie ervan
82 EDES Eating Disorder Examination Scale Beoordelen ernst van een eetstoornis
83 EDE Eating Disorder Examination Eetpatologie: etgewoonten, opvattingen eten, voedsel, lichaam en gewicht
84 EDI-II-NL Eating Disorder Inventory Psychologisch profiel en gedragskenmerken van de eetstoornis
85 LAV Lichaams Attitude Vragenlijst Meet de houding en de gevoelens t.o.v. het eigen lichaam.
86 Morgan-Russel Morgan-Russel Outcome Assessment Outcome assesment schedule for Anorexia Nervosa
87 NVE Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag meet verband tussen eetgedrag, psychische- en maatschappelijke factoren en overgewicht
88 CAPS Clinician-Administered PTSD Scale Het maken van een categoriale PTSS diagnose met een maat voor de ernst ervan
89 VIG/IES Vragenlijst Ingrijpende Gebeurtenissen Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
90 ZIL Zelfinventarisatielijst Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)
91 DES/ DES II Dissociative Experience Scale Mate van dissociatieve ervaringen: amnesie, absorbtie en depersonalisatie
92 DIS-Q Dissociation Questionnaire Mate van Dissociatie: amnesie; toegenomen alertheid; controleverlies; identiteitsfragmentatie.
93 SCID-D Structured Clinical Interview for DSM-IV Dis-Stoornissen Screening van dissociatieve stoornissen vlgs. DSM-IV
94 SDQ-5/20 Somatoform Dissociation Questionaire Meet de ernst van (somatoforme) dissociatieve problematiek
95 ISB Inventarisatielijst Sociale Betrokkenheid Meet verschillende aspecten van moeheid
96 LKV-55 Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
97 LKV Lichamelijke Klachten Vragenlijst Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
98 MAAS Mindfulness Attantion Awareness Scale Meet lichamelijke klachten in samenhang met psychologische stoornissen
99 MPI-DLV Multidimensional Pain Inventory (Dutch) Bepaalt pijngerelateerde psychologische en gedragsfactoren bij langdurige pijnklachten
100 Pijncoping Inventaristaielijst Pijncoping Inventarisatielijst Meet verandering van klachten over de tijd t.g.v. behandeling
101 PCS Pain Catasthrophizing Scale Meet de mate waarin pijn als bedreigend wordt ervaren
102 PDI Pain Disability Index Meet de invloed van pijnklachten op het algemeen functioneren
103 RAND-36 RAND 36-item Health Survey Meten van de door de patiënt ervaren algemene gezondheidstoestand
104 TSK Tampa Scale for Kinesiophobia meet angst voor bewegen/letsel of nieuw letsel
105 VAS Visueel Analoge Schaal-Pijnscore Meet de mate van de pijn
106 ESI Eppendorfer Schizophrenie-Inventar Meet subjectieve fenomenen, kenmerkend voor een psychotische ontwikkeling
Gedragsonderzoek
107 AKTG Amsterdamse Korte Termijn Geheugen detecteren van onderpresteren op geheugen- en concentratietesten
108 SIMS Structured Inventory of Malingered Symptomatology Malingering
109 SS Supernormality Scale Tendentie tot systematisch ontkennen van symptomen
110 IOA Inventarisatielijst omgaan met anderen Sociale angst en sociale vaardigheden
111 SIG Schaal voor Interpersoonlijk Gedrag sociaal vaardig gedrag; assertiviteit, spanningsniveau.
112 PMT-K Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
113 PMT-K-2 Prestatie Motivatie Test voor Kinderen Bepaalt prestatiemotief, positieve- en negatieve faalangst en waarderingsmotief
114 PMT Prestatie Motivatie Test Persoonlijkheidsdispositie: Faalangst en Prestatiemotief
115 BDHI-D Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch Directe en Indirecte Agressie
116 ZAV Zelf-Analyse Vragenlijst Toestandsboosheid/state en Boosheiddispositie/trait
117 BPMA Zelfbeoordelingsvragenlijst BPMA Zelfbeoordeling persoonlijkheidskenmerken
118 CERQ Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Cognitieve copingsstrategieën na negatieve gebeurtenissen
119 CIS-20R Checklist Individuele Spankracht Meet verschillende aspecten van moeheid
120 CISS-NL Coping Inventory for Stressful Situations Meten van multidimensionele coping en copingsstijlen
121 HiPIC Hierarchical Personality Inventory for Children Beschrijft de normale variatie aan persoonlijkheidsverschillen (adaptieve verschillen) van kinderen
122 IPO Inventory of Personality Organisation ?
123 NOSI Nijmeegse Ouderlijke Stress Index Meet de stress of belasting bij het opvoeden van een kind
124 VG&O/ OBVL Opvoedingsbelastingslijst Meet de opvoedbelasting
125 P3 P3 In kaart brengen van pallet aan palliatieve activiteiten
126 RS-NL Resillient Scale - Nederlandse versie Meet de mentale veerkracht
127 UCL Utrechtse Coping Lijst Copingvaardigheden: omgaan met problemen en gebeurtenissen
128 VG&O/ VGFO Vragenlijst Gezinsfunctioneren volgens Ouders Meet hoe ouders het gezinsfunctioneren ervaren
129 VK+ VK+ Meten van de mentale veerkracht
130 VG&O/ VMG Vragenlijst Meegemaakte Gebeurtenissen Meet ingrijpende, stressvolle gebeurtenissen
131 VG&O/ VSOG Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag Meet de manier van opvoeden en ouderlijk gezag
132 AAQ-II-NL Acceptance and Action Questionaire Betekenisgeving bij chronische ziekten
133 ABVK Amsterdamse Biografische Vragenlijst Persoonlijkheidskenmerken
134 EQ-5D Vragenlijst kwaliteit van leven Indicatie van kwaliteit van leven
135 Mini Plus M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
136 SPoNDs Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl Positief zelfbeeld, Negatief zelfbeeld en Vertrouwen in anderen
137 TCS Test Cognitieve Stijlen functionele en dysfunctionele denkstijlen
138 Ziekte Cognitie Lijst Ziekte Cognitie Lijst Betekenisgeving bij chronische ziekten
139 BZO Beroepskeuze Zelf-onderzoek oriëntatie bij de keuze van opleiding of beroep
140 UBOS Utrechtse Burn Out Schaal Emotionele uitputting, vervreemding van anderen, persoonlijke bekwaamheid.
141 AGS-30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
142 AGS 30 Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 Zelfbewustzijn; Gevoeligheid voor anderen; Vermogen tot hanteren van nieuwe situaties
143 Autonomie Autonomielijst Zelfbewustzijn; gevoeligheid voor anderen; vermogen tot hanteren van nieuwe situaties.
144 MALT München Alkohol Test Screening op alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid.
145 CV-50 Communicatieve Vragenlijst Destructieve communicatie, Intimiteit, Vermijding
146 FRT Familie Relatie Test Waarneming familierelaties door kind
147 GKS-II GezinsKlimaatSchaal In kaart brengen van aantal belangrijke aspecten van het gezinsfunctioneren
148 GVL Gezinsvragenlijst Functioneren van het kind in de gezinsomgeving
149 MMQ Maudsley Marital Questionnaire Relatiesatisfactie, Seksuele satisfactie en Algemene levenssatisfactie
150 NGT-K Nijmeegse Gezinsrelatie Test - Kinderversie Meet de relatie van de cliënt met de andere gezinsleden
151 NRV Nederlandse Relatie Vragenlijst kwaliteit van intieme relatie, relatie-stabiliteit, voorspellen en meten/evaluatie van therapiesucces
152 OKIV-R Ouder-Kind Interactie Vragenlijst - Revised Meet het concrete gedrag, opvattingen en affect tussen een ouder en een kind
153 SOG-8 Schaal voor Ouderlijk Gedrag (-8 jaar) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
154 SOG-K Schaal voor Ouderlijk Gedrag (kind over vader/moeder) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
155 SOG Schaal voor Ouderlijk Gedrag (ouderversie) Meet twee dimensies van ouderlijk gedrag: positief ouderlijk gedrag en negatieve controle
156 SSF Sexual Satisfaction Form Seksuele tevredenheid
Persoonlijkheidsonderzoek
157 ATL Adolescenten Temperament Lijst Meten van temperamentseigenschappen
158 BVAQ-40 Bermond-Vorst Alexithymia Questionnaire Meet alexithymie
159 DIPSI Dimensional Personality Sympton Itempool for Children Meet de volledige variatie aan persoonlijkheidsgereleteerde symptomen bij kinderen
160 ECR Experiences in Close Relationships Meet gehechtheidsstijl
161 EPPS/ GEPPS Edwards Personal Preference Schedule objectieve, niet-projectieve persoonlijkheids test. Meet persoonlijkheidskenmerken
162 IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems Meet interpersoonlijke problemen
163 KID-N Kent Infant Development Scale Bepaalt het ontwikkelingsniveau van een kind met een mentale leeftijd tot ruim 1 jaar
164 PDQ-R Personality Disorder Questionnaire-Revised Screening persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM
165 PDQ-4+ Personality Disorder Questionnaire-4+ Screening Persoonlijkheidsstoornis vlgs. DSM-IV
166 SCID-II-SL SCID-II Persoonlijkheidsvragenlijst Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
167 SCID-II Structured Clinical Interview for DSM-IV As II Screening van persoonlijkheidspathologie vlgs. DSM-IV
168 SIPP Severity Indices of Personality Problems Ernst van de generieke en veranderlijke componenten van persoonlijkheidsstoornissen
169 SIW Schaal voor Interpersoonlijke Waarden Meet wat mensen belangrijk vinden in hun sociale verkeer met andere mensen
170 SPQ Schizotypal Personality Questionnaire schizotypische persoonlijkheidskenmerken
171 SPQ-R Schizotypal Personality Questionnaire-R schizotypische persoonlijkheidskenmerken
172 TCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
173 TCI / VTCI Temperament en Karakter Vragenlijst dimensies van temperament en karakter.
174 VKP Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid Persoonlijkheidskenmerken vlgs. DSM-IV en ICD-10
175 CBSA Competentie Belevings Schaal voor Adolescenten Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
176 CBSK Competentie Belevings Schaal voor Kinderen Hoe kinderen zichzelf vinden functioneren en hun gevoel voor eigenwaarde
177 Young SMI Young Schema Mode Inventory Meet emotionele toestanden van moment tot moment en coping responses
178 Young Schema Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a persoonlijkheidskenmerken: cognitieve schema's
179 Young YCI Young Conscientiousness persoonlijkheidskenmerken: conscientiousness
180 Young YPI Young Parenting persoonlijkheidskenmerken: parenting
181 Young YRAI Young Vermijden persoonlijkheidskenmerken: vermijden
182 Young Atkinson Mode Inventory (YAMI-PM) Young Atkinson Mode Inventory persoonlijkheidskenmerken: cognitieve modi
183 Neo FFI NEO-FFI (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
184 Neo FFI-3 NEO-FFI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model
185 Neo PI-R NEO-PI-R (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
186 Neo PI-3 NEO-PI-3 (Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst) Persoonlijkheid vlgs. de vijf hoofddimensies van het Big Five Model plus facetten ervan.
187 DAPP-SF Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
188 DAPP-BQ Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
189 DAPP Dimensional Assessment of Personality Pathology Meet 18 lagere en 4 hogere orde van dimensies van persoonlijkheidspathologie.
190 HAP Hertero-Anamnetische Persoonlijkheidsvragenlijst Beoordeling persoonlijkheidskenmerken t.b.v. screening op persoonlijkheidspathologie
191 MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2 persoonlijkheidsdimensies
192 MTP-BS Multiculturele Persoonlijkheidstest Big-Six Inzichtelijk maken van iemands persoonlijke eigenschappen
193 NKPV Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst Meten van een aantal persoonlijkheidskenmerken
194 NPST Negativisme, Psychopathologie & Somatisering Test Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering
195 NPV-J Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
196 NPV-J-2 Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst - 2 Hoofddimensies van persoonlijkheid
197 NPV Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
198 NPV / NPV-2 Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
199 NPV / NPV-2 NPV-2-R Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst Hoofddimensies van persoonlijkheid
200 NVM Nederlandse Verkorte MMPI Persoonlijkheidsorganisatie
201 4-PT Vier Platen Test Projectietest: geschreven verhaal op basis van vier platen.
202 HTP-Tekeningen House Tree Person Tekeningen Visuo constructie; projectietest
203 TAT Thematic Apperception Test Projectietest: inhoud van het psychisch leven.
204 ZALC Zinnenaanvullijst Curium Geeft een indruk van de psychosociale of sociaal-emotionele ontwikkeling
205 ZAT-79/SCT Zinnen Aanvul Test 79 projectietest verbaal: meet bewuste thema's.
206 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Human Resources
207 BIP BIP Werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Geeft het zelfbeeld dat een kandidaat heeft m.b.t. functioneren in een werkomgeving
208 C-Scan Competentiescan Geeft overzichtelijk beeld van afstand tussen functieprofiel en persoonlijke profiel
209 DAT Differentiële Aanleg Test meet de cognitieve capaciteiten van een kandidaat
Neuropsychologisch
210 RBMT (Rivermead) Rivermead Behavioural Memory Test Verbaal, Visueel en Visuo-ruimtelijk geheugen in onmiddellijke, uitgestelde en prospectieve condities
211 WMS-R Wechsler Memory Scale-Revised Algemeen Geheugen: verbaal en visueel geheugen, aandacht/concentratie en lange termijn retentie
212 Nieuwe 15-WT-A Nieuwe 15-Woorden Test A Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
213 Nieuwe 15-WT-A/B Nieuwe 15-Woorden Test A/B Lange termijn geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal; retrieval stoornis
214 8-WT Acht-Woorden-Test (uit ADS-6) Leervermogen; lange termijn geheugen; retrievalstoornis.
215 Verhaaltje Babcock Verhaaltje Babcock Verbaal geheugen: inprenting van zinvol logisch samenhangend materiaal.
216 Verhaaltje Bobertag Binet Verhaaltje Bobertag Binet Verbaal geheugen/lange termijn geheugen: inprenting zinvol logisch samenhang. materiaal.
217 Verhaaltje Diesveldt Verhaaltje Diesfeldt P.O.D., begrijpend lezen Verbaal geheugen; receptieve taalvaardigheid.
218 Verhaaltje Rivermead RBMT Verhaaltje Rivermead verbaal geheugen; onmiddellijke reproductie en uitgestelde herinnering
219 VLGT VLGT Mondeling geheugen; inprenting van ongestructureerd verbaal materiaal
220 Wais cijferreeksen Wais Cijferreeksen cijfermatig geheugen; concentratievermogen.
221 Benton Benton Visuele Retentie Test Visuele perceptie; visueel geheugen; visuo-constructie
222 LLT Location Learning Test Brengt de effecten van o.a. dementie en veroudering, beroertes en medicatie in kaart
223 RVDLT Rey Visual Design Learning Test Meet capaciteit korte- en langetermijngeheugen en het leervermogen voor visuele informatie
224 SAN Begrip van Zinnen SAN Begrip van Zinnen (subtest 3) Receptieve taalfunctie
225 BBT Boston BenoemTaak Diagnosticeren (lichte) woordvindingsproblemen bij personen: gezond, taalstoornis of hersenletsel
226 Benoemen Lindeboom POD Benoemen Visueel Lindeboom Visueel geheugen.; expressieve taalvaardigheid
227 Fluency Woordopnoemen Categorie: Semantisch geheugen; snelheid, associatief. Letter: Executief functioneren
228 GIT Woord Fluency GIT Woord Fluency Verbaal geheugen expressief; snelheid van denken; associatief vermogen
229 SAN Benoemen Visueel SAN Benoemen Visueel (subtest 5) Expressie van taalfuncties: productief taalgebruik op woordniveau
230 SCICA Semistructured Clinical Interview for Children and Adolescents Gedrag, emoties, interactiestijl en klachten
231 Hooper Hooper Visual Organization Test (VOT) Perceptuele Organisatie
232 Klok Kijken POD Klok Kijken POD Ruimtelijk coördinatievermogen: stoornis in ontvangst en analyse van informatie
233 Poppelreuterplaten Luria Poppelreuterplaten Luria Visueel receptief vermogen: visuele integratie
234 RMT-Faces Recognition Memory Test - Gezichten geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptieve capaciteiten
235 RMT-Faces/Words Recognition Memory Test-Gezichten & Woorden geheugenstoornis bij gelocaliseerd hersenletsel en cerebrale atrofie; visueel perceptuele capaciteiten
236 Wais Blokpatronen Wais Blokpatronen Perceptuele organisatie: visueel ruimtelijk inzicht en organisatie
237 Beery VMI Development Test of Visual-Motor Integration Meet de oog-hand coördinatie
238 CFT Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke stoornissen, geheugenstoornissen
239 Complex Figure Test Complex Figure Test (Rey Osterrieth) Visuo-ruimtelijke vaardigheden en visuo-ruimtelijk geheugen
240 Rey Complex Figure Test Rey Complex Figure Test Meet de visuo-ruimtelijke vaardigheden en het visuo-ruimtelijk geheugen
241 Bourdon-Vos Bourdon-Vos Test Volgehouden aandacht en concentratie door kinderen; algemene organiciteit
242 Bourdon-Wiersma Bourdon-Wiersma Test Volgehouden aandacht en concentratie; algemene organiciteit
243 D2 Aandachts- en Concentratietest Meet aandacht en concentratie
244 Stroop Stroop Kleur-Woord Test Gerichte aandacht; exclusief concentratievermogen en afleidbaarheid
245 DK-CWT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Het vaststellen van executieve functies
246 DKefs-CWIT / Stroop D-KEFS Color-Word InterferenceTest Primaire executieve functies: verbale inhibitie en cognitieve flexibiliteit
247 TEA-Ch Test of Everyday Attention for Children Test concentratie / aandacht: Selectief, Volgehouden en controle (switching)
248 TMT Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie; (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen, flexibiliteit denken)
249 TMT, Trailmaking Trailmaking Test/ Ketentest Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
250 DK-TMT, Trail Making Test D-Kefs Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; flexibiliteit denken)
251 DK-TMT/ Trail Making Test D-Kefs/ Trail Making Test Aandacht & concentratie (oriëntatie en interferentie; planningsvermogen; mentale flexibiliteit)
252 BADS-C Behavioural Assessment Dysexecutieve Syndrome Children algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
253 BADS Behavioural Assessment of the Dysexecutieve Syndrome algemene en specifieke plannings- en organisatiestoornissen.
254 Brief Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
255 Brief(-A) Executieve Functies Gedragsvragenlijst Brengt executieve functies op (beschrijvend) gedragsniveau in kaart
256 FAB Frontal Assessment Battery Screeningstest voor frontaal disfunctioneren bij neurodegeneratieve ziekten
257 K-SNAP Kaufman-Neuropsychologische screening Meet basale aandacht, oriëntatie, waarneming en geheugen, redeneren en planning
258 Meander, Luria Meander, Luria (ADS-6) Visueel constructieve vaardigheden en performale shifting.
259 SDMT Symbol Digit Modalities Test Visueel ruimtelijk; perceptie; motoriek/schrijven; taal/spraak; snelheid van denken.
260 TLT, Tower of London Tower of London Test Planning en probleemoplossend vermogen
261 DK Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
262 DKefs Tower Test D-KEFS Tower Test Meet verschillende strategische executieve functies
263 WCST Wisconsin Card Sorting Test meet cognitieve flexibiliteit; perseveratie en het vermogen tot abstract redeneren
264 ADS-6 Amsterdamse Dementie Screening Test Screening dementie: dementie van Alzheimer type (DAT) en Multi Infarct Dementie (MID).
265 CST Cognitieve Screening Test Screening van cognitieve stoornissen bij ouderen.
266 Camcog Camdex/Camcog oriëntatie, taal, geheugen, aandacht, rekenen, praxis, abstract functioneren, visuo-perceptie
267 EMCT Expanded Mental Control Test Screening voor Depressie van cliënten in verpleeghuizen
268 Kloktekenen Kloktekenen Bijdrage diagnostiek van dementie door testen van cognitieve functies
269 MMSE-Standaard Mini Mental State Examination, gestandaardiseerd Vermindering van cognitieve functies bij ouderen
270 MoCA Montreal Cognitive Assessment Screeningsinstrument voor lichte cognitieve stoornissen
271 Rekenen P.O.D. Rekenen P.O.D. abstractievermogen
272 Toutenburger Vragenlijst Toutenburger Vragenlijst geheugen en oriëntatie bij dementerenden.
273 VAT Visual Association Test Signaleren van anterograde amnesie en daarmee verband houdende ziektebeelden
Intelligentie-onderzoek
274 GIT-2 Groninger Intelligentie Test -2 Algemene Intelligentie
275 KAIT KAIT Algemene intelligentie; Crystallized (schoolkennis); Fluid (probleemoplossing)
276 RAKIT Revisie Amsterdamse Kinder Intelligentie Test Ruimtelijk-perceptuele redeneerfactor: logisch redeneren, nauwkeurig waarnemen en afleiding
277 WAIS Wais Algemene intelligentie
278 WAIS-III Wais-III Algemene intelligentie
279 WAIS-IV Wais-IV-NL Algemene intelligentie
280 WISC-III Wechsler Intelligence Scale for Children Algemene intelligentie
281 WPPSI-R Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
282 WPPSI-III Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Algemene intelligentie
283 Raven Advanced Raven Advanced Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: conceptueel denken, abstract redeneervermogen; 'G'-factor (alg. intel.)
284 Raven Coloured Jeugd Raven Coloured Progressive Matrices (Jeugd) non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
285 Raven Coloured Ouderen Raven Coloured Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: visueel-perceptuele capaciteiten en analoog redenenen
286 Raven Standard Raven Standard Progressive Matrices non-verbaal intelligentieniveau: abstract denken, analoog redeneren; 'G'-factor.
287 SON-R Snijders-Oomen Niet-verbale intelligentietest Niet-verbale algemene intelligentie; niveau van cognitieve ontwikkeling
288 NLV/NART Nederlandse Leestest Volwassenen Schatting pre-morbide intelligentie cerebraal beschadigde-, dementerende- en psychotische patiënten